1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Valymo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) yra taikomos kiekvienam „Mopa“, MB (juridinio asmens kodas 303504019, buveinės registruota adresu Vijūkų g. 11, Kaunas; toliau – „MOPA“) klientui (toliau – „Klientas“), užsisakančiam patalpų valymo paslaugas (toliau – „Paslaugos“) per MOPA valdomą interneto portalą www.mopa.lt (toliau – „Portalas“). Išsamus MOPA teikiamų Paslaugų sąrašas yra nurodytas Portale.
1.2. Klientui yra suteikiama galimybė pateikti Paslaugų užsakymą (toliau – „Užsakymas“) naudojantis Portalu tik tuomet, kai Klientas susipažįsta ir pritaria šioms Sąlygoms, savo pritarimą pažymėdamas Portale nurodytoje vietoje, prieš užsakant Paslaugas. Atskirais atvejais, Klientui pageidaujant, su šiomis Sąlygomis Klientas susipažįsta pasirašytinai ir atsiunčia pasirašytą Sąlygų kopiją MOPA el. paštu [email protected] arba pristato MOPA asmeniškai.
1.3. Šios Sąlygos yra taikomos tiek vienkartiniams, tiek periodiniams Paslaugų Užsakymams.
1.4. Klientas ir MOPA toliau kartu šiose Sąlygose taip pat gali būti vadinami „Šalimis“.

2. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR ATŠAUKIMAS

2.1. Užsakymai yra pateikiami Portale tokia tvarka:
2.1.1. Užsakymo formoje „Data ir laikas“ Klientas nurodo pageidaujamą Paslaugų teikimo datą bei laiką ir spaudžia nuorodą „Toliau“;
2.1.2. Užsakymo formoje „Adresas“ Klientas įveda savo vardą ir pavardė (pavadinimą, jeigu Klientas yra juridinis asmuo), telefoną, elektroninį paštą bei Paslaugų teikimo vietą (tikslų adresą) ir spaudžia nuorodą „Toliau“;
2.1.3. Užsakymo formoje „Užsakymas“ Klientas išsirenka valymo apimtį, priklausančią nuo patalpos ploto, sanitarinių mazgų skaičiaus ir kitų Portale nurodytų kriterijų, Paslaugų teikimo periodiškumą ir papildomas Paslaugas. Suvedus minėtą informaciją, automatiškai apskaičiuojama Užsakymo kaina. Klientui sutinkant su Užsakymo kaina, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir pritaria šioms Sąlygoms (kaip numatyta šių Sąlygų 1.2 p.) bei spaudžia nuorodą „Rezervuoti“. Prieš patvirtindamas Užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna MOPA;
2.1.4. Klientas pasirenka vieną iš Užsakymo apmokėjimo būdų ir atlieka mokėjimą. Priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo, Klientui jo nurodytu elektroniniu paštu gali būti atsiunčiama išankstinė sąskaita faktūra apmokėjimui;
2.1.5. Klientui atlikus Užsakymo apmokėjimą šiose Sąlygose nustatyta tvarka ir MOPA lėšas gavus, Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra automatiškai atsiunčiamas Užsakymo patvirtinimas, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys.
2.2. MOPA įsipareigoja Klientui suteikti Užsakyme nurodytas Paslaugas tik Klientui pilnai apmokėjus Užsakymo kainą.
2.3. MOPA įsipareigoja nedelsiant informuoti Klientą tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad apmokėtas Užsakymas negalės būti įvykdytas Kliento nurodytu laiku. Tokiu atveju yra suderinamas kitas Klientui priimtinas Paslaugų teikimo laikas arba, Kliento pasirinkimu, Klientui yra grąžinama visa sumokėta Užsakymo kaina.
2.4. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą ir apmokėtą Užsakymą ar jo dalį ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki MOPA pradedant teikti užsakytas Paslaugas, informuojant MOPA apie pageidavimą atšaukti Užsakymą ar jo dalį elektroniniu paštu ar per Portalą. Tokiu atveju Klientui yra grąžinama visa sumokėta Užsakymo kaina arba, Kliento pasirinkimu, Užsakymo kainos suma yra įskaitoma į kitą Kliento Užsakymą.
2.5. Paslaugos gali būti užsakomos ir be išankstinės Kliento registracijos Portale.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. MOPA įsipareigoja suteikti Klientui kokybiškas Paslaugas pagal pateiktus Užsakymus Kliento nurodytose vietose ir laiku, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai. MOPA užtikrins, kad Užsakymų vykdymui pasitelkti asmenys (patalpų tvarkytojai) turės reikiamus gebėjimus ir patirtį, reikalingus suteikti kokybiškas Paslaugas.
3.2. MOPA įsipareigoja užtikrinti Kliento materialinių vertybių saugumą bei Paslaugų teikimo metu iš Kliento gautos ir su Paslaugų teikimu susijusios informacijos (duomenų) konfidencialumą ir apsaugą. Paslaugų teikimo metu Kliento turtui padaryti nuostoliai draudžiami Paslaugų draudimu pagal MOPA su draudimo bendrove sudarytas draudimo sąlygas.
3.3. Klientas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Paslaugoms teikti (pavyzdžiui, įleisti į patalpas, kurios turi būti sutvarkytos, nemokamai aprūpinti Paslaugas teikiančius asmenis vandeniu, elektros energija ir pan.). Priešingu atveju MOPA nebus laikoma atsakinga už Paslaugų teikimo kokybės trūkumus.
3.4. Suteikus Paslaugas, Klientas Portale ar kitu MOPA priimtinu būdu pateikia Paslaugas suteikusio patalpų tvarkytojo įvertinimą skalėje nuo 1 iki 5.
3.5. Šalys turi ir kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Užsakymo patvirtinimas šių Sąlygų 2.1.3 p. nustatyta tvarka yra laikomas Kliento įsipareigojimu sumokėti MOPA Užsakyme nurodytą kainą. Klientui per 5 (penkias) darbo dienas nesumokėjus visos Užsakyme nurodytos kainos, bus laikoma, kad Užsakymo Klientas atsisakė, todėl MOPA pasilieka teisę tokį Užsakymą anuliuoti.
4.2. Klientas atsiskaito už savo užsakytas Paslaugas vienu iš Portale nurodytų būdų. MOPA neatsako už bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.
4.3. Paslaugų kainos Portale yra nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta (eurais). Į Paslaugų kainą yra įskaityti visi mokėtini mokesčiai.

5. KITOS NUOSTATOS

5.1. Jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip, visos ir bet kokios piniginės prievolės, kylančios iš Paslaugų teikimo, bus vykdomos tik mokėjimo pavedimais (t.y. ne grynaisiais pinigais).
5.2. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šias Sąlygas. Kuriai nors Šaliai nevykdant šiose Sąlygose numatytų savo įsipareigojimų, Sąlygų nevykdanti Šalis atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius.
5.3. MOPA turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Sąlygas bei Paslaugų įkainius. Tuo atveju, kai Paslaugos yra teikiamos periodiškai ir Klientas yra išreiškęs sutikimą laikytis ankstesnės Sąlygų redakcijos, Sąlygų ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo Portale ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu, o per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientui nepareiškus nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Sąlygomis, bus laikoma, kad Klientas sutinka su Sąlygų pakeitimais/papildymais.
5.4. Šios Sąlygos yra sudarytos ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.5. Visus ginčus, kylančius iš ar susijusius su Paslaugų teikimu, Šalys stengsis spręsti draugiškų derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš Šalių įteikė kitai Šaliai raštišką prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.